ОШ „Дринић“ Дринић

ОШ „Дринић“ Дринић

Намјена објекта је јавна образовна установа – основна школа.

Објекат је слободностојећи, трајни, чврсте градње спратности П нето површине 703,00 m².

Изграђен је 1954. године, док је 2014. године извршена реконструкција кровне конструкције.

Објекат је разуђеног облика у основи и састоји се из двије физички одвојене цјелине.

Прву цјелину чине учионице, кантина и фискултурна сала, док другу цјелину чине зборница и администартивне канцеларије.

Укупан број корисника на годишњем нивоу је 112.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 16,0°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура достигла пројектованих 20 °C.

На објекту ОШ  „Дринић“ у Дринићу, спроведене су сљедеће мјере енергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • замјена вањских прозора и врата,
  • термичка изолација таванске конструкције.

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 45%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА