НАСТАВАК ПРОЈЕКТА BEEP – ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА „ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У БИХ“ (ЕНГЛ. BOSNIA AND HERZEGOVINA ENERGY EFFICIENCY PROJECT ADDITIONAL FINANCING – BEEP AF)

Обзиром да су у оквиру постојећег Пројекта остварени добри резултати и повећан је обим унапређења енергетске ефикасности у сектору јавних зграда предложено је додатно финансирање као наставак Пројекта BEEP. Народна скупштина Републике Српске је дана 16.05.2019. године донијела Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање по Пројекту Енергетска ефикасност у Босни и Херцеговини (8906-BA) у износу од 10.910.796 евра што је 40% укупног износа кредита за Босну и Херцеговину који износи 27.276.989 евра.

У првој половини 2019. године потписани су сви релевантни споразуми неопходни за реализацију наставка Пројекта BEEP. Одлука о ратификацији Споразума о зајму (додатно финансирање за Пројекат „Енергетска ефикасност у БиХ“) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој донесена је у фебруару мјесецу 2020. године („Службени гласник Босне и Херцеговине – међународни уговори“, број 2/20).

Развојни циљ Пројекта је унапређење енергетске ефикасности у зградама јавног сектора и пружање подршке за развој и реализацију прилагодљивих модела финансирања енергетске ефикасности.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, у чијем саставу је Јединица за припрему и имплементацију Пројекта, задужено је за реализацију Пројекта у Републици Српској. Задржава се функција Управљачког одбора Пројекта у складу са раније усвојеним одлукама Владе Републике Српске. Активности у оквиру проширења Пројекта ће се наставити на постојеће пројектне компоненте уз одређене измјене које имају за циљ повећање одрживости Пројекта, а то се односи на  увођење револвинг финансијског модела.