Избор објеката на којима се вршила реконструкција у оквиру Пројекта вршен је у неколико фаза: кандидовање приоритетних објеката од стране града/општине или надлежног министарства, прикупљање техничких података о објектима кроз дефинисане формуларе; спровођење прелиминарних енергетских прегледа за групу објеката; коначни избор објеката од стране Управљачког одбора Пројекта. Критеријуми који су кориштени приликом избора објеката су: висина уштеде, врста горива које се користи за гријање, односно смањење емисије штетних гасова, број корисника, регионална распрострањеност и сл.

Општине/градови и надлежна министарстава на почетку Пројекта су кандидовали преко 350 објеката, а током имплементације број захтјева се константно повећавао. На основу техничких података о објектима изабрано је 79 објеката на којима су извршени прелиминарни енергетски прегледи којима су дефинисане очекиване уштеде након спровођења мјера енергетске ефикасности и једноставни рок поврата инвестиције.

Прије почетка реализације мјера унапређења енергетске ефикасности на објектима који су предвиђени за енергетску реконструкцију одлукама Управљачког одбора сачињени су меморандуми о регулисању односа у вези са унапређењем енергетске ефикасности којима се дефинишу сви битни елементи у вези са реализацијомактивности. Поред Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, потписници меморандума су и представници надлежних министарстава, представници градова/општина и представници крајњих корисника (директори школа, болница и сл.).

Кроз пројекат се побољшала енергетска ефикасност у зградама Републике Српске, што је довело до смањења потрошње енергије, смањења текућих енергетских трошкова, као и до унапређења нивоа комфора у просторијама (смањење буке, оптимизације освјетљења, достизања идеалне температуре и сл.).