Пројекат: Пројекат енергетске ефикасности

Кредит бр.: IBRD 8906 BA

Назив: Реконструкција јавних зграда

Број набавке: P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-20-RS

Обавјештавамо Вас да је дио позива за подношење понуда у вези са набавком број P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-20-RS објављеном у листу „Независне новине“ 29.08.2020. под тачком 5. и тачком 6. измијењен и гласи:

5. Понуде треба да се доставе на адресу:

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Јединица за имплементацију пројекта енергетске ефикасности

Административни центар Владе Републике Српске

Централни протокол; улаз Б

Трг Републике Српске 1

Бања Лука, РС/БиХ

најкасније до 18. септембра у 14.00 часова. Електронске понуде нису дозвољене. Закашњеле понуде се неће прихватити.

6. Понуде ће бити отворене јавно 18. септембра 2020. у 14.20 часова на адреси:

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Трг Републике Српске 1

Бања Лука, Република Српска/Босна и Херцеговина

Отварању понуда може да присуствује максимално један овлаштени представник понуђача.

Бр. 15.05-360-16-725/20