Пројекат: Пројекат енергетске ефикасности

Кредит бр.: IBRD 8906 BA

Назив: Реконструкција јавних установа

Број набавке: P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-70-RS

Обавјештавамо Вас да је дио позива за подношење понуда у вези са набавком број: P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-70-RS Национални парк “Сутјеска” Тјентиште, Фоча, објављеном 14. 5. 2021. године у „Независним новинама“ под тачком 5. и 6. измијењен и гласи:

5. Понуде треба да се доставе на адресу:

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Јединица за имплементацију пројекта енергетске ефикасности

Трг Републике Српске 1 (IV спрат, канцеларија бр. 17)

Бања Лука, РС/ БиХ

најкасније до 15. јуна 2021. године у 12.00 часова. Електронске понуде нису дозвољене. Закашњеле понуде се неће прихватити.

6. Понуде ће бити отворене јавно 15. јуна 2021. године у 12.20 часова на адреси:

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Трг Републике Српске 1

Бања Лука, Република Српска/ Босна и Херцеговина

Отварању понуда може да присуствује максимално један овлаштени представник понуђача.

Брoj 15.05-360-16-570/21