Пројекат: Пројекат енергетске ефикасности
Кредит бр.: IBRD 8906 BA
Назив: Реконструкција јавних зграда
Број набавке: P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-2-RS

Обавјештавамо Вас да је дио позива за подношење понуда у вези са набавком број P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-2-RS објављеном у листу „Независне новине“ 24.4.2020. год. под тачком 5. и тачком 6. измијењен и гласи:

5. Понуде треба да се доставе на адресу:
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
Јединица за имплементацију Пројекта енергетске ефикасности
Административни центар Владе Републике Српске
Централни протокол; улаз Б
Трг Републике Српске 1
Бања Лука, РС/БиХ
најкасније до 5. јуна 2020. год. у 14.00 часова. Електронске понуде нису дозвољене. Закашњеле понуде се неће прихватити.

6. Понуде ће бити отворене јавно 5. јуна 2020. год. у 14.20 часова на адреси:
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
Трг Републике Српске 1
Бања Лука, Република Српска / Босна и Херцеговина
Отварању понуда може да присуствује максимално један овлаштени представник понуђача.

Број: 15.05-360-16-253/20