Пројекат: Пројекат енергетске ефикасности

Кредит бр.: IBRD 8906 BA

Назив: Реконструкција јавних установа

Број набавке: P143580-BA-BEEP-8906BA- RFB-W-20-67-RS

1. Босна и Херцеговина је зајмопримац, а Република Српска је кроз супсидијарни споразум добила кредит Међународне асоцијације за развој за потребе плаћања Пројекта енергетске ефикасности, а дио средстава овог кредита је намијењен за плаћања која су предвиђена уговором за Реконструкцију јавних установа.

2. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске позива квалификоване понуђаче да доставе понуде за грађевинске радове на реконструкцији јавних зграда, који имају за циљ повећање енергетске ефикасности.

Овим тендерским поступком је обухваћен један (1) објекат, и то:                         

ЈУ Универзитет у Бањој Луци, Медицински факултет Бања Лука – објекат Стоматологије, Бања Лука, нето површина објекта 2.200,00 m2.

Мјере енергетске ефикасности које ће се спроводити на објекту су сљедеће: уградња термостатских вентила на радијаторска тијела, пратећи радови.

Детаљнији опис планираних мјера енергетске ефикасности ће се налазити у тендерском документу.

Предвиђено је да грађевински радови трају: 2 мјесеца.

Понуђач који доставља понуду за овај тендер и тендере број: P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-63-RS, P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-64-RS, P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-66-RS, P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-70-RS и P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-83-RS, објављене 14. маја 2021. године  мора испуњавати кумулативно све услове за те тендере.

3. Овом приликом се користи захтјев за подношење понуде (RfB) као што је наведено у Правилнику Свјетске банке за IPF дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016. године, допуњено издање новембар 2017. године и август 2018. године) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

4. Заинтересовани понуђачи могу да преузму цијели пакет тендерске документације након подношења писаног захтјева на e-mail адресу beep1@mgr.vladars.net и након уплате у износу од 200,00 КМ које се не могу рефундирати.

Уплате се врше на рачун:

Рачун бр: 555 10000476904 06.

Тендерска документација се шаље поштом.

5. Понуде треба да се доставе на адресу:

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Јединица за имплементацију Пројекта енергетске ефикасности

Трг Републике Српске 1 (IV спрат, канцеларија бр. 17)

Бања Лука, РС/БиХ

најкасније до 21. јуна 2021. године у 14.00 часова. Електронске понуде нису дозвољене. Закашњеле понуде се неће прихватити.

6. Понуде ће бити отворене јавно 21. јуна 2021. године у 14.20 часова на адреси:

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Трг Републике Српске 1

Бања Лука, Република Српска/Босна и Херцеговина

Отварању понуда може да присуствује максимално један овлаштени представник понуђача.

7. Заинтересовани квалификовани понуђачи могу се обратити за више информација на e-mail адресу beep1@mgr.vladars.net

Брoj 15.05-360-16-523/21