Гимназија „Свети Сава“ Приједор

Гимназија „Свети Сава“ Приједор

Јавна установа  Гимназија „Свети Сава“ се налази у централној зони града Приједора.

Објекат је слободностојећи,трајни, чврсте градње, спратности П+2 и нето површине од 1.406,60m².

Изграђен је 1921. године и евидентиран је од стране Републичког завода за заштиту културно- историјског и природног насљеђа  као објекат архитектонске вриједности.

Укупан број корисника на годишњем нивоу је 456.

Унутрашња просјечна температура објекта прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 15,5°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура подигнута на пројектованих 20°C.

На објекту ЈУ Гимназија „Свети Сава“ спроведене су сљедеће мјереенергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • термичка изолација таванске конструкције,
  • замјена фасадних прозора,
  • реконструкција система гријања

(постављање термостатских вентила, балансних пумпи, уградња мјерача потрошње топлотне енергије и др.),

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 50%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА