Природно-математички факултет Бања Лука

Природно-математички факултет Бања Лука

Објекат датира из 1933. године и у њему је првобитно била „Учитељска школа“ са фискултурном салом која је адаптирана у амфитеатар.

Укупна гријана површина објекта са помоћним објектом  је око 3.195,00 m2. Објекат факултета је слободностојећи, чврсте градње, спратности По + П+2. Укупан број корисника је 1.688 на годишњем нивоу.Објекат је под заштитом Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног наслеђа Републике Српске.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 17°C , док је након реконструкције унутрашња температура достигла пројектованих 20°C.

На објекту „Природно-математички факултет“ спроведене су сљедеће мјереенергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

 • термичка изолација вањских зидова,
 • замјена вањских прозора и врата,
 • термичка изолација таванске конструкције,
 • замјена кровног покривача,
 • ревитализација система расвјете,
 • реконструкција система гријања (замјена постојећих котлова са новим котловима на пелет,постављање термостатских вентила , балансних пумпи и др.).

Циљеви

 • смањење потрошње енергије,
 • смањење емисије CO2,
 • смањење текућих енергетских трошкова,
 • повећање комфора у затвореним просторијама,
 • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 60%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА